คณะกรรมการชุดปัจจุบันนายสัก กอแสงเรือง
ประธานมูลนิธิประวัติ
นายสกุล สื่อทรงธรรม
รองประธานมูลนิธิประวัติ
ดร.จำเนียร ราชแพทยาคม
กรรมการประวัติ
นางสุรัสวดี หุ่นพยนต์
กรรมการประวัติ
นางสมศรี หาญอนันทสุข
กรรมการประวัติ
นายสุเทพ อุนะพำนัก
กรรมการและเหรัญญิกประวัติ
นางสาวลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์
กรรมการและเลขานุการประวัติ

ภาคีเครือข่าย