คณะกรรมการชุดปัจจุบันนายสัก กอแสงเรือง
ประธานมูลนิธิประวัติ
นางสาวลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์
รองประธานมูลนิธิประวัติ
นายสกุล สื่อทรงธรรม
กรรมการประวัติ
นายสมเกียรติ หอมละออ
กรรมการประวัติ
ดร.จำเนียร ราชแพทยาคม
กรรมการประวัติ
นางสุรัสวดี หุ่นพยนต์
กรรมการประวัติ
นางสมศรี หาญอนันทสุข
กรรมการประวัติ
ดร. พรชัย นฤดมกุล
กรรมการประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถสิทธิ์ พานแก้ว
กรรมการประวัติ
นายสุเทพ อุนะพำนัก
กรรมการและเหรัญญิกประวัติ
นายพลีธรรม ตริยะเกษม
กรรมการและเลขานุการประวัติ

ภาคีเครือข่าย