ที่ปรึกษารองศาสตราจารย์ ดร.โคทม อารียา
ที่ปรึกษาประวัติ
นางทิพาพร ตันติสุนทร
ที่ปรึกษาประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
ที่ปรึกษาประวัติ

ภาคีเครือข่าย